O webu

Tyto stránky mi slouží jako pomocník při hledání osudů předků. Je pro mě totiž praktické mít takto snadno dostupné odkazy na stránky, které ne moc často využívám, a případně i různé poznámky a praktické informace. To, samozřejmě, zároveň znamená, že tyto stránky může vidět a využívat kdokoli. Přidala jsem proto i základní odkazy, které používám téměř denně. Znáte-li nějaké praktické stránky, které zde chybí, budu ráda, pošlete-li mi na ně odkaz. Děkuji.
Monika

Rozsah pátrání

Rozsah mého pátrání po předcích v Čechách by se dal velmi zhruba vymezit půlkruhem přibližně 50 až 60 kilometrů na západ od hranic Prahy, ohraničeným na jihu Berounkou a na severu Jizerou.

V Haliči zatím pátrám v oblasti asi do 30 kilometrů na jihovýchod od polského města Řešov (Rzeszów), tedy v podhůří Karpat. Dalším místem, kde zatím čekám na možnost „odpíchnout se“, je město Lvov (Lwów), které nyní patří Ukrajině. Odtamtud bych zřejmě měla během jedné generace zamířit neznámo kam.

Licence

Veškeré materiály jsou chráněny podle autorského zákona. Žádná část webu nesmí být užita (§ 12 autorského zákona) bez souhlasu autorky.

Výjimku ze zákazu užití obsahu webu tvoří pouze případy uvedené v oddílu 2 autorského zákona, především krátké citace podle § 31 nebo použití pro svou osobní potřebu podle § 30.

To znamená, že z materiálů, které jsou zveřejněny na tomto webu, je možné citovat přiměřeně malé části v článcích, v knihách nebo i na webech, nikoli však celé odstavce nebo dokonce celé články.

Můžete také použít nějaký materiál z tohoto webu do rodinné kroniky, která bude sloužit pouze vám a vaší rodině (nebudete ji distribuovat za úplatu či zdarma předem neznámému okruhu příjemců).

 
V případech, které tvoří výjimku ze zákazu užití, prosím o uvedení zdroje takto (není-li u konkrétního článku uveden jiný formát):


Genealogie, aby z neznámého bylo známé [online]. Monika Aulická ©2021 [cit. 9.3.2021]. Dostupné z: https://www.neznamo.cz/genealogie/

přičemž v tomto textu:
©2021 – uveďte vždy rok, v němž jste čerpali z mého webu,
[cit. 9.3.2021] – uveďte přesné datum, kdy jste čerpali z mého webu.


Děkuji, že to respektujete.

Framing (také inline linking či embeding)

Vzhledem k novým okolnostem (rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie) výslovně uvádím:
Nesouhlasím s tím, aby tento můj web nebo jakákoli jeho část byly sdělovány veřejnosti prostřednictvím framingu (také inline linking či embeding).

Děkuji, že to respektujete.

 

Poznámka ke zdrojům médií
Vkládám-li nějaká média, přidávám k nim informaci o zdroji a licenci (obvykle jde o nějaký typ „volné“ licence). Obrázky, které nemají uveden zdroj ani autora (většinou pouze doplňují vzhled nebo nastiňují obsah článku), pocházejí z Pixabay a mají licenci k bezplatnému nekomerčnímu i komerčnímu užití, a to i bez uvedení autora.